Chesnut Bay Resort
(256) 526-7778
http://www.chesnutbayresort.com